Privacy Statement
WANDER

Versie van 23 mei 2018.

(Scroll down for English)

Je wilt je ook online vrijelijk kunnen bewegen

Bedankt voor je bezoek aan mijn website waar helderheid een groot goed is. Bij nadere interesse meld je je aan voor de nieuwsbrief of je doet een aanvraag voor een gratis en vrijbewegend kennismakingsgesprek. Daarbij laat je online sporen na en/of persoonlijke gegevens achter.

Dat vraagt om bewust informeren en beveiligen

Als onderneming ben ik verplicht je te informeren over de omgang met je persoonsgegevens. Wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in deze Privacyverklaring. Deze dient beknopt, transparant, begrijpelijk en gemakkelijk toegankelijk te zijn. Die waarden liggen zo dicht bij wat ik -onder meer- wil uitstralen met mijn website (eenvoudig, rijk, open, helder, verbindend), dat het vormgeven van deze verklaring zowaar plezierig was.

Je gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld

Uiteraard. Als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief gebruik ik je gegevens alleen voor dat doel. Als je een kennismakingsgesprek aanvraagt via de button naar het contactformulier, gebruik ik je e-mailadres of telefoonnummer om contact met je op te nemen. De persoonlijke toelichting die je er eventueel bij vermeldt, verlaat mijn mailbox niet. Over dat alles hieronder in detail meer.

Over welke persoonsgegevens gaat het precies?

Doordat je de website bezoekt, een contactformulier invult, en/of gebruik maakt van de diensten van ‘Begeleiding in bewustwording’, worden je persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres (het adres vanaf waar de website is bezocht, oftewel de gebruikte internetverbinding) en gegevens over je activiteiten op de website. 

Waarom worden die opgevraagd?

Om contact met je op te nemen en om de dienstverlening te kunnen uitvoeren (een individueel begeleidingstraject of groepsbijeenkomst). Ik gebruik je naam en contactgegevens logischerwijs om contact te onderhouden en je te informeren over relevante, aan de begeleiding gerelateerde zaken. De begeleiding is inclusief alle support buiten de sessies om, en alle informatie die je per mail deelt, sla ik zorgvuldig op. Telefonisch gedeelde informatie wordt niet schriftelijk vastgelegd. Je gegevens worden tevens verwerkt om nieuwsbrieven te versturen of je anderszins te informeren over mijn bedrijfsactiviteiten, en om bezoekersgedrag te analyseren ter verbetering van de website.

Wat gebeurt er niet met je gegevens?

Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).

Worden je gegevens met derden gedeeld?

Ja, uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening:
– bank, vanwege de verwerking van betalingen
– belastingadviseur, vanwege inzage in facturen met adresgegevens
– websitehoster, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren
– nieuwsbriefsoftware, voor de digitale nieuwsbrief
– Google Analytics, voor de analyse van bezoekgegevens website
Met deze ‘verwerkers’ zijn verwerkersovereenkomsten gesloten.

Nieuwsbrief

Onderaan iedere nieuwsbrief vind je de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of om je af te melden.

Wat gebeurt er terwijl je surft?

Technische en functionele cookies worden gebruikt om mijn website naar behoren te laten werken en het gebruiksgemak te garanderen. Daarnaast worden via Google Analytics algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres.

Cookies – laat ze voor je werken

Een cookie is een klein en eenvoudig tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer of mobiele apparaat. Via de instellingen van je internetbrowser kun je je afmelden voor cookies (niet meer opslaan), alle eerder opgeslagen informatie verwijderen, en een melding laten geven bij verzending van een cookie. Let er wel even op dat sommige websites minder goed kunnen functioneren als je alle cookies uitschakelt.

Google Analytics – op privacy-vriendelijke wijze

Daarmee wordt bezoek- en klikgedrag op de website geanalyseerd. Die informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en verwerkt in rapporten over het functioneren van de website. Op de websites van Google en Google Analytics vind je hun privacybeleid met meer informatie.

Dit verzamelen van gegevens gebeurt op een privacy-vriendelijke manier; het unieke klantgedeelte van het IP-adres heb ik geanonimiseerd, ‘gegevens delen’ is uitgezet, en er wordt geen gebruik gemaakt van een combinatie van andere Google-diensten met Google Analytics.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hier heb ik geen invloed op.

Je gegevens zijn goed beveiligd

Ik neem de bescherming van je gegevens serieus. Je gegevens worden niet online opgeslagen (‘in the cloud’), mijn computer is met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd, en de website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding kun je herkennen aan het slotje en het woord ‘veilig’ voor de url (momenteel nog in constructie voor deze website).

Hoe lang blijven je gegevens bewaard?

Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Concreet: de gegevens van bestaande cliënten worden niet langer bewaard dan twee jaar na afloop van de laatst genoten begeleidingssessie. De gegevens van potentiële cliënten worden niet langer bewaard dan twee jaar na het eerste contact indien er geen overeenkomst tot stand komt. Er is een uitzondering: net zoals elke ondernemer ben ik wettelijk verplicht mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen?

Neem contact op en ik maak het voor je in orde, uiterlijk binnen twee werkdagen. Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Heb je tips, vragen of andere feedback?

Neem ook dan contact op via: daniel@welcometowander.nl

 

Privacy Statement
WANDER
Version of 23 May 2018.

You also want to be able to move freely online
Thank you for visiting my website where brightness is a great good. If you are interested, you can sign up for the newsletter or request a free and free-moving introductory talk. In doing so, you leave online traces and/or personal data behind.

This calls for conscious information and security.
As a company, I am obliged to inform you about the way in which your personal data is handled. What happens to them, for what purpose, and how they are stored and secured. This is stated in this Privacy Statement. It shall be concise, transparent, comprehensible and easily accessible. These values are so close to what I want to radiate - among other things - with my website (simple, rich, open, clear, connecting), that the design of this statement was actually enjoyable.

Your data will be treated with care, confidentiality and respect.
Of course. When you sign up for the newsletter, I only use your data for that purpose. If you request an introductory talk via the button to the contact form, I will use your e-mail address or telephone number to contact you. The personal explanation you may provide does not leave my mailbox. More details on all this can be found below.

What are the exact personal data involved?
Because you visit the website, fill out a contact form, and/or use the services of 'Awareness-raising guidance', your personal data will be processed: first and last name, address details, telephone number, e-mail address, IP address (the address from which the website was visited, or the internet connection used) and information about your activities on the website. 

Why are they requested?
To contact you and to be able to perform the service (an individual coaching process or group meeting). I logically use your name and contact details to maintain contact and to inform you about relevant matters related to the counselling. The guidance includes all support outside the sessions, and all information you share by mail, I carefully store. Information shared by telephone will not be recorded in writing. Your data will also be processed to send newsletters or otherwise inform you about my business activities, and to analyse visitor behaviour in order to improve the website.

What does not happen to your data?
Your data will not be sold to others. Nor are they used to compile comprehensive visitor profiles or for decision-making based on automated processing (i.e., by computer programs or systems without human intervention).

Is your information shared with third parties?
Yes, only if it is necessary due to a legal obligation or a legitimate interest such as reasonable business practice: bank, because of the processing of payments tax advisor, because of access to invoices with address details website host, for the storage of contact form dataNewsletter software, for the digital newsletter. Google Analytics, for the analysis of visitor data website
Processors' agreements have been concluded with these 'processors'.

Newsletter
At the bottom of each newsletter you will find the possibility to change your details or to unsubscribe.

What happens while you are surfing?
Technical and functional cookies are used to make my website work properly and to guarantee ease of use. In addition, Google Analytics keeps track of general visitor data, including the IP address.

Cookies - let them work for you
A cookie is a small and simple text file that is stored on your computer or mobile device when you first visit a website. Through the settings of your internet browser you can unsubscribe from cookies (no longer save), delete all previously stored information, and have a notification sent when a cookie is sent. Please note that some websites may not function as well as others if you disable all cookies.

Google Analytics - in a privacy friendly way
This is used to analyse visitor and click behaviour on the website. Google stores this information on servers in the United States and processes it into reports on the functioning of the website. On the websites of Google and Google Analytics you will find their privacy policies with more information.

This collection of data is done in a privacy-friendly way; I have anonymised the unique customer part of the IP address, 'sharing data' has been switched off, and no use is made of a combination of other Google services with Google Analytics.

Google may also transfer this information to third parties where required to do so by law, or where such third parties process the information on Google's behalf.