Scroll down for English


Wander faciliteert* creativity en innovatie 

* Perspectief sessies

* Strategische sessies

* Brainstormsessies+

* Innovatie trajecten

* Co-creatie Events

welcometowander.nl_2 kopie.gif

Guided by a vision
of the future

welcometowander.nl_2.gif

Nieuwe kansen creëeren van binnenuit

The highest form of research is essentially play.

Einstein

 

Einstein is quoted as saying, “The desire to arrive finally at logically connected concepts is the emotional basis of a vague play with basic ideas. This combinatory or associative play seems to be the essential feature in productive thinking".

Wat maakt een organisatie toekomstbestendig? Waar liggen de kansen in de markt en wat is er intern nodig om ze te realiseren? Hoe kan je de bedrijfscultuur van binnenuit stimuleren voor innovatie?

Daarvoor zijn onze sessies van waarde, want hierin ontdekken teams hoe ze de organisatie toekomstbestendig gaan maken. Wander gidst organisaties in het creëren en realiseren van nieuwe kansen van binnenuit. Door de inzet van Business Creativity ontwikkelen teams met co-creatie eigen ideeën, en nemen zij eigen regie op innovatie. Door o.a. de succesvolle methode van Design Thinking ontstaat er in sessies een effectief en stimulerend proces om innovatie te ontdekken en te realiseren. In dit proces creëeren deelnemers een gedeelde visie voor de toekomst en ontwikkelen acties om daar te komen.

Het is een proces waarbij teams eigen vraagstukken verhelderen en zich leren inleven in de klant- en marktbehoeften. Met deze inzichten ontstaat er de voedingsbodem om eigen ideeën te ontwikkelen en plannen uit te werken voor succesvolle implementatie. Hierdoor ontstaan verbonden teams met een gedeelde visie en een innovatieve mindset. Daarmee ontstaat er een positieve cultuur van zinvol werk en intrinsieke motivatie.

Innovatie begint met ideeën. Wander ontketent de creatieve capaciteit van medewerkers met out-of-the-box technieken en co-creatie. Zo ontstaat disruptie, creëren we kansen en draagvlak van binnenuit, want niets is zo motiverend als eigen ideeën. In combinatie met into-the-box technieken worden die eigen ideeën plannen en direct toepasbaar in de praktijk.

Wander faciliteert deze creatieve sessies met veel energie, humor en gevoel voor de cultuur van de organisatie. Hierdoor ontstaat veel positieve energie, draagvlak en verbinding tussen de deelnemers. Door co-creatie en met inspirerende oefeningen ontwikkel je samen productieve en innovatieve oplossingen voor de organisatie. Innovatie wordt gedragen door creativiteit en dat is een vaardigheid die je tijdens deze sessie ontketent en inzet. Ook maak je kennis met creatieve én analytische denktechnieken. Je leert over het creatieve proces bij het genereren, selecteren en verfijnen van ideeën. 


Wander facilitates* creativity and innovation 

* Vision sessions

* Strategic sessions

* Brainstormsessions+

* Innovation Development Proces

* Co-creation Events


What makes an organisation future-proof? What are the opportunities in the market and what is needed internally to realise them? How can you stimulate the corporate culture from the inside for innovation?

Our sessions are valuable in this respect, as teams discover how they are going to make the organisation future-proof. Wander guides organisations in creating and realising new opportunities from within. Through the use of Business Creativity, teams with co-creation develop their own ideas and take their own control of innovation. Through the successful method of Design Thinking, among other things, an effective and stimulating process is created in sessions to discover and realise innovation. In this process, participants create a shared vision for the future and develop actions to get there.

It is a process in which teams clarify their own issues and learn to empathize with customer and market needs. These insights create a breeding ground for developing one's own ideas and plans for successful implementation. This creates connected teams with a shared vision and an innovative mindset. This creates a positive culture of meaningful work and intrinsic motivation.

Innovation starts with ideas. Wander unleashes the creative capacity of employees with out-of-the-box techniques and co-creation. This creates disruption, to create opportunities and support from within, because nothing is more motivating than one's own ideas. In combination with into-the-box techniques, these ideas are planned and can be directly applied in practice.

Wander facilitates these creative sessions with a lot of energy, humour and a feeling for the culture of the organisation. This creates a great deal of positive energy, support and connection between the participants. Through co-creation and inspiring exercises, you develop productive and innovative solutions for the organisation together. Innovation is supported by creativity and that is a skill that you unleash and deploy during this session. You will also be introduced to creative and analytical thinking techniques. You will learn about the creative process of generating, selecting and refining ideas.

Make an appointment for a free discovery call